Biuro Nieruchomości i Obsługi Administracyjnej

Administracja: phone+48 14 622 24 96 lub +48 601 533 735envelope boakk@vp.pl
Nieruchomości: phone+48 500 125 450envelope nieruchomosci@boa.com.pl

to dla nas działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości, polegająca na :

 • prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,
 • planowaniu krótko- i długo-okresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
 • doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.

A ponadto:

 • analizowaniu warunków rynku i rekomendacji stawek czynszowych w nieruchomości,
 • przygotowywaniu, zatwierdzaniu i wykonywaniu planów marketingowych w celu przyciągnięcia do nieruchomości potencjalnych najemców lub nabywców,
 • opracowywaniu, wdrażaniu i akceptowaniu programu utrzymania najemców,
 • określaniu możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością, rekomendacji ubezpieczenia i monitorowania go,
 • analizowaniu i kontrolowaniu wymagań finansowych nieruchomości oraz rekomendowaniu właścicielowi potencjalnych źródeł funduszy,
 • odpowiedzialności za zgodność funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa i ochrony środowiska oraz doradztwie w zakresie potrzeby zasięgnięcia opinii eksperta,
 • monitorowaniu wartości nieruchomości i oceny wpływu zmian wartości na realizację celów właściciela,
 • określaniu i analizowaniu alternatywnych sposobów wykorzystania nieruchomości, a także wdrażaniu planu zmiany wykorzystania nieruchomości (np. przekształcanie nieruchomości mieszkaniowej w komercyjną),
 • określaniu, analizie i wdrażaniu programów znacznych nakładów kapitałowych, obejmujących także programy naniesień kapitałowych i konserwacji,
 • kontrolowaniu i zatwierdzaniu przedkładanych właścicielowi sprawozdań finansowych,
 • prowadzeniu uproszczonej księgowości.

Administrując nieruchomościami
wykonujemy czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w gotowości eksploatacyjnej w należytym stanie, a w szczególności:

 • kierujemy personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości oraz nadzorujemy pracowników lub bezpośrednich wykonawców wykonujących rutynowe prace utrzymaniowe i naprawcze,
 • decydujemy, jakie usługi powinny być zakupione dla nieruchomości oraz negocjujemy i zatwierdzamy umowy o świadczenie usług,
 • układamy i wdrażamy programy konserwacji zapobiegawczej dla nieruchomości,
 • utrzymujemy kontakty z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z zarządzaniem,
 • nadzorujemy wpłaty wnoszone przez najemców, prowadzimy zapisy księgowe i nadzorujemy rachunki bankowe,
 • administrujemy procesem wynajmu i dzierżawy, negocjujemy i zatwierdzamy warunki najmu.

Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie, wraz z usługami księgowymi ustalane jest każdorazowo w drodze negocjacji, a ostateczna cena zależna jest od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.

Zarządzając Wspólnotami Mieszkaniowymi
oraz innymi nieruchomościami zapewniamy:

 • formalno - prawną i finansową obsługę w zakresie dostawy zarządzanym obiektom wszelkich mediów (tj.: energii grzewczej, elektrycznej, wody , gazu) oraz ich rozliczenie z właścicielami,
 • utrzymanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynków w stałej sprawności technicznej,
 • przeprowadzenie protokolarnego przejęcia nieruchomości z pełną ewidencją jej stanu technicznego oraz formalnoprawnego,
 • fachową realizację przeglądów technicznych (rocznych i wieloletnich) obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • konserwację i natychmiastowe naprawy drobnych uszkodzeń dotyczących nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie remontów kapitalnych, w drodze wyboru wykonawcy przy udziale zainteresowanych właścicieli,
 • usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, w tym usługi dezynfekcyjne, dezynsekcje i deratyzacje a także pielęgnację zieleni,
 • naliczanie miesięcznych wymiarów opłat z uwzględnieniem bieżących zmian cenowych,
 • pełną i przejrzystą ewidencję zaliczek czynszowych oraz ich rozliczanie w oparciu o sprawdzone programy komputerowe,
 • opracowanie analiz ekonomicznych i biznes planów dla potrzeb właścicieli nieruchomości oraz rocznych planów zarządzania nieruchomością,
 • podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właścicieli dodatkowych przychodów tj. pożytków z tytułu np. wynajmu lub dzierżawy powierzchni wspólnych na cele reklamowe itp.,
 • prowadzenie rachunków bankowych oddzielnie dla każdej z wspólnot mieszkaniowych z wydzieleniem odrębnego konta dla potrzeb funduszu remontowego, o ile właściciele o wydzieleniu takiego konta zdecydują,
 • organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie postępowań upominawczych i windykacyjnych do egzekucji sądowo-komorniczej włącznie,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych żywiołów,

A także:

 • stałą kontrolę jakości świadczonych na rzecz nieruchomości usług przez zewnętrzne podmioty gospodarcze w zakresie: wywozu nieczystości, dostawy wody, energii grzewczej, sprzątania, konserwacji, drobnych napraw, wymiany żarówek itp.,
 • przygotowanie książeczek wpłat,
 • natychmiastowe usuwanie wszelkiego rodzaju awarii,
 • konsultacje i doradztwo techniczne,
 • ciągłą ewidencję kosztów ponoszonych przez właścicieli i pełną ich analizę z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń płatniczych,
 • prognozowanie wielkości wnoszonych zaliczek w zależności od zmian cen towarów i usług,
 • prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego,
 • fachowy nadzór nad wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi,
 • nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku pomieszczeń, urządzeń, i terenów wspólnych,
 • opłaty za media i podatki.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY